درباره درگاه سامانه جامع پایش اتصال به شبکه ملی اطلاعات درباره درگاه سامانه جامع پایش اتصال به شبکه ملی اطلاعات

سامانه جامع مهاجرت میزبانی

فعالیت و وظایف سازمان

با توجه به تكلیف مندرج در بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه درخصوص اتصال كلیه دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تابعه و وابسته كشور به شبكه ملی اطلاعات و همچنین اهداف سازمان فناوری اطلاعات ایران مبنی بر اجرا، توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات و بهره‌ برداری و به منظور پایش اطلاعات وضعیت نقاط دستگاه‌های اجرایی كشور و وضعیت شبكه داخلی آنها و در راستای پیشبرد اهداف این طرح بزرگ ملی، لازم است تا از طریق جمع آوری كلیه اطلاعات نقاط دستگاه‌های اجرایی نسبت به اتصال و عمل به این ماده قانونی اقدام شود .
مشهود است كه مدیریت و كنترل صحیح و دقیق و نیز ذخیره‌سازی، به‌روز رسانی و مدیریت اطلاعات نقاط دستگاهی می‌تواند نقش مهمی را در پیشبرد اهداف و استراتژی‌های فناوری اطلاعات داشته باشد. با توجه به تعداد زیاد نقاط دستگاه‌های اجرایی در سطح كشور، كنترل و مدیریت كارا و كارآمد به‌ صورت سنتی میسر نبوده و الزام استفاده از یك سیستم اطلاعاتی منعطف، متناسب با نیازها و بومی را ایجاب می‌کند .
لذا سامانه جامع پایش اتصال به شبکه ملی اطلاعات به منظور جمع‌آوری، گزارش‌گیری و ثبت کلیه آخرین وضعیت نقاط متصل و غیرمتصل کلیه دستگاه‌های اجرایی به شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شده است .

اهداف راه اندازی سامانه :

 • شناسایی و مشخص نمودن كلیه دستگاههای اجرایی كشور و زیر مجموعه آنها تا سطح روستاها جهت برنامه ریزی اتصال به شبكه ملی اطلاعات
 • گزارش گیری و پایش مستمر و برخط از آخرین وضعیت اقدامات صورت گرفته
 • مستندسازی و تبیین نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت ها
 • شناسایی و احصاء و انتشار خدمات الكترونیكی كشور در مدل افقی عمودی و مدل متمركز
 • مدیریت و كنترل مصوبات و تعهدات دولت محترم در حوزه فناوری اطلاعات در استانها و دستگاه‌های اجرایی كشور

سیستم اطلاعاتی منعطف

با توجه به تعداد زیاد نقاط دستگاه‌ها ، كنترل كارآمد به‌صورت سنتی میسر نبوده و الزام استفاده از یك سیستم اطلاعاتی منعطف را ایجاب می‌کند .

اهداف فناوری اطلاعات

استراتژی‌های فناوری اطلاعات سبب نزدیك‌شدن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ماموریت‌های از پیش‌تعیین شده خود می‌شود .

لزوم داشتن اطلاعات جدید

با توجه به تغییر وضعیت اتصال دستگاه‌ها و لزوم داشتن اطلاعات جدید باید سامانه‌ای جهت بروزرسانی اطلاعات طراحی و راه‌اندازی شود .

مدیریت و كنترل صحیح

مدیریت و كنترل صحیح و دقیق و نیز ذخیره‌سازی، به‌روز رسانی اطلاعات نقاط دستگاهی نقش مهمی را در پیشبرد دارد .

شبکه ملی اطلاعات

 • به‌روز رسانی اطلاعات نقاط دستگاهی بر پایه منافع و امنیت ملی
 • ارایه خدمات به مردم
 • توسعه کسب و کار
 • مدیریت و كنترل
 • پایش اطلاعات
 • امنیت

ماموریت

ایجاد بستر لازم برای نگهداری و انتقال اطلاعات و خدمات ملی در داخل کشور .

اهداف کیفی

بالا بردن جایگاه ایران در رتبه بندی توسعه ارتباطات .

اهداف کمی

ارائه الکترونیکی صد درصد خدمات دولت به دولت .

دولت‌ الکترونیکی

دسترسی پرسرعت دستگاه‌های اجرائی به شبکه ملی اطلاعات .