راهبر راهبر

نمایش محتوا نمایش محتوا

فعالیت و وظایف سازمان

با توجه به تكلیف مندرج در بند الف ماده46 قانون برنامه پنجم توسعه درخصوص اتصال كلیه دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تابعه و وابسته كشور به شبكه ملی اطلاعات و هم‌چنین اهداف سازمان فناوری اطلاعات ایران مبنی بر اجرا توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات و بهره‌برداری و به منظور پایش اطلاعات وضعیت نقاط دستگاه‌های اجرایی كشور و وضعیت شبكه داخلی آن‌ها و در راستای پیشبرد اهداف این طرح بزرگ ملی، لازم است تا از طریق جمع آوری كلیه اطلاعات نقاط دستگاه‌های اجرایی نسبت به اتصال و عمل به این ماده قانونی اقدام شود.

مشهود است كه مدیریت و كنترل صحیح و دقیق و نیز ذخیره‌سازی، به‌روز رسانی و مدیریت اطلاعات نقاط دستگاهی می‌تواند نقش مهمی را در پیشبرد اهداف و استراتژی‌های فناوری اطلاعات داشته باشد.با توجه به تعداد زیاد نقاط دستگاه‌های اجرایی در سطح كشور، كنترل و مدیریت كارا و كارآمد به‌صورت سنتی میسر نبوده و الزام استفاده از یك سیستم اطلاعاتی منعطف، متناسب با نیازها و بومی را ایجاب می‌کند.

لذا سامانه جامع پایش اتصال به شبکه ملی اطلاعات به منظور جمع‌آوری،گزارش‌گیری و ثبت کلیه آخرین وضعیت نقاط متصل و غیرمتصل کلیه دستگاه‌های اجرایی به شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شده است.


اهداف راه اندازی سامانه:
- شناسایی و مشخص نمودن كلیه دستگاههای اجرایی كشور و زیر مجموعه آنها تا سطح روستاه‌ها جهت برنامه ریزی اتصال به شبكه ملی اطلاعات
- گزارش گیری و پایش مستمر و برخط از آخرین وضعیت اقدامات صورت گرفته
- مستندسازی و تبیین نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت ها
- شناسایی و احصاء و انتشار خدمات الكترونیكی كشور در مدل افقی عمودی و مدل متمركز
- مدیریت و كنترل مصوبات و تعهدات دولت محترم در حوزه فناوری اطلاعات در استانها و دستگاه‌های اجرایی كشور